Yritystilisi on lukittu, etkä voi tehdä tilauksia. Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä yrityksen ylläpitäjään.
Lataa

Myyntiehdot

Read More
Sulje

MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE SLO ME 18

SLO OY

1. Soveltamisala

Nämä myyntiehdot ovat voimassa toistaiseksi. Myyntiehtoja sovelletaan SLO Oy:n (jäljempänä "SLO") ja yritysasiakkaan (jäljempänä "asiakas") välisessä kaupassa ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Näitä myyntiehtoja ei sovelleta kuluttaja-asiakkaaseen, koska SLO ei käy kauppaa kuluttaja-asiakkaiden kanssa. SLO:lla on vapaa oikeus muuttaa ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat saatavissa SLO:n Internet-sivuilta www.slo.fi.

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden sisältämät tiedot sekä muut luottamuksellisiksi nimetyt tai muuten luonteeltaan luottamukselliset tiedot. Osapuolella on oikeus käyttää näitä tietoja ainoastaan tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

2. Käyttöoikeudet

Asiakas voi myönnetyn luottorajan puitteissa ostaa SLO:n myyntiohjelmassa olevia tuotteita ja palveluja kaikista SLO:n toimipisteistä ja verkkokaupasta.

Verkkokaupan käyttöoikeudet edellyttävät Asiakkaalta voimassa olevaa luotollista tiliä. Asiakas vastaa kaikista asiakasnumerollaan ja Asiakkaan käyttöön luovutetuilla verkkokaupan käyttäjätunnuksilla tehdyistä tilauksista.

SLO toimittaa asiakkaan nimeämälle pääkäyttäjälle verkkokaupan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Pääkäyttäjä voi myöntää käyttöoikeuksia verkkokauppaan henkilökuntaansa kuuluville yhteyshenkilöille, joille SLO toimittaa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat.

Asiakas on vastuussa siitä, etteivät muut kuin ne henkilöt, joille Asiakas on antanut oikeuden käydä verkko-kauppaa SLO:n kanssa, käytä sille annettuja käyttäjätunnuksia. Asiakas huolehtii siitä, että henkilöillä, jotka käyvät verkkokauppaa SLO:n kanssa on siihen riittävä tietotaito ja tieto verkkokaupan ehdoista.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi pääkäyttäjän ja yhteyshenkilöiden muutoksista sähköpostitse osoitteeseen tilauskeskus@slo.fi.

3. Hinnat

Hinnoittelun perustana käytetään toimituspäivänä voimassa olevia SLO:n hinnaston mukaisia hintoja, joita SLO voi muuttaa vapaasti. Hinnat julkaistaan kuukausittain 5. päivään mennessä Internet-osoitteessa www.slo.fi. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisena. SLO:lla on oikeus muuttaa asiakkaan kanssa jo sovittuja hintoja ennen toimitusta ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti viimeistään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Valtion tai muiden viranomaisten toimenpiteistä ja merkittävistä valuuttakurssien, rahtikustannusten tai raaka-aineiden hintojen muutoksista johtuvat hinnan-muutokset voidaan kuitenkin ottaa käyttöön välittömästi muutosperusteen tultua voimaan. Merkittäväksi katsotaan muutos, jonka vaikutus hintoihin on yli kolme (3) prosenttia. SLO perii palvelumaksut voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaisina.

4. Tilausmenettely

Ellei SLO:n tekemässä tarjouksessa ole toisin mainittu, se on voimassa 30 päivää. Jos asiakkaan tekemä tilaus ei ole teknisesti hyväksyttävä, SLO ilmoittaa siitä välittömästi asiakkaalle. Asiakkaan tilaus tulee SLO:ta sitovaksi, kun SLO on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai toimittanut tilatun tavaran tai kun asiakkaan tekemä tilaus on tallentunut verkkokaupan tallentimelle. Sitovan tilauksen muuttaminen tai pe­ruuttaminen on mahdollista vain SLO:n toimesta. SLO:lla on oikeus muuttaa tilausta tai peruuttaa sitova tilaus, mikäli SLO havaitsee, että sillä on erääntyneitä saatavia asiakkaalta tai luottoraja on ylitetty tai uhkaa ylittyä.

5. Toimitusehdot

Tavaroiden toimitusehto on FIN 01 mukainen 'Noudettavana lähettäjältä (NOL) SLO:n varastot tai noudettavana lähettäjältä (NOL) toimittavan tehtaan varasto'. Sovittaessa SLO järjestää asiakkaan lukuun tavaroiden toimituksen ja veloittaa kustannukset palveluhinnastossa mainituin ehdoin. SLO vakuuttaa toimitukset asiakkaan lukuun ja veloittaa palveluhinnaston mukaisen vakuutusmaksun. Mikäli tavara on vaurioitunut kuljetuksessa, asiakkaan on palautuksen sijaan haettava korvaus kyseisen kuljetuksen vakuuttaneelta vakuutusyhtiöltä.

6. Toimitusaika

Toimitusaika alkaa siitä päivästä, kun tilaus on tullut SLO:ta sitovaksi. SLO pidättää itsellään oikeuden viivästyttää tavaroiden toimittamista tai peruuttaa toimituksen, mikäli SLO:lla on erääntyneitä saatavia asiakkaalta tai sovittu luottoraja on ylitetty tai uhkaa merkittävästi ylittyä. Poikkeuksellisen suurista toimituseristä ja erikoiskuljetuksista, kuten yli 4 m pitkistä tai raskaista ja nostokalustoa vaativista toimituksista, sekä pitkistä kaapelimittauksista, on sovittava tapauskohtaisesti erikseen tai toimitus luvataan lähtökohtaisesti toimitettavaksi ylihuomenna.

SLO:n ja asiakkaan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, mikäli tavaran toimittamista tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys sekä samalla kertoa viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimituspäivä. Mikäli viivästys johtuu SLO:n tuottamuksesta, asiakas voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen tai sen osan arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta. SLO:lla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta toimituksen viivästyksestä eikä sen aiheuttamista vahingoista.

7. Kauppahinnan suorittaminen

Maksuehto on 14 pv toimituspäivästä. Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut SLO:n tilille. Mikäli toimitus tai lasku on joiltain osin virheellinen, lasku on kuitenkin virheettömältä osaltaan maksettava eräpäivänä. Ellei asiakas suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, SLO:lla on oikeus periä 16 %:n vuotuista viivästyskorkoa sekä perimiskulut. Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle, kun koko kauppahinta on maksettu. SLO on oikeutettu ottamaan takaisin tavarat, joiden kauppahinta on erääntynyt eikä kauppahintaa ole eräpäivään mennessä kokonaisuudessaan suoritettu. SLO:lla on oikeus kieltäytyä lisätoimituksista, mikäli asiakas ei ole maksanut SLO:n laskuja eräpäivään mennessä. Mikäli jotain SLO:n laskua ei ole maksettu 14 päivän kuluessa eräpäivästä, SLO:lla on oikeus katsoa koko tililuotto heti erääntyneeksi.

8. Tavaran luovutus ja tarkastaminen

Tavaran mukana seuraa lähetysluettelo. Asiakkaan on tavaran luovutuksen yhteydessä tarkastettava huolellisesti, että toimitus vastaa lähetysluetteloa ja on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista asiakkaan on vielä erityisen huolellisesti tarkastettava tavaran virheettömyys. Mikäli tavarassa havaitaan virhe, asiakkaan on kirjallisesti reklamoitava SLO:lle virheestä tai puutteesta viipymättä, kuitenkin viimeistään 8 päivän kuluessa siitä, kun tavara on luovutettu. Mikäli asiakas havaitsee tavarassa kuljetuksen aikana syntyneen vahingon, hänen tulee hakea korvaus siltä vakuutusyhtiöltä, jonka vakuuttama kyseinen kuljetus oli.

9. Tavaroiden noutaminen

Mikäli osapuolet ovat sopineet tavaroiden noutamisesta, on asiakkaalla velvollisuus noutaa tilaamansa tavarat. SLO:lla on oikeus purkaa kauppa, mikäli asiakas ei ole noutanut tavaroita 14 päivän kuluessa SLO:n antamasta ilmoituksesta. Mikäli asiakas on maksanut SLO:lle kauppahinnan, suorittaa SLO tässä tapauksessa asiakkaalle näiden ehtojen kohdassa 11 kuvatun hyvityksen.

10. Takuu

Myydyille tavaroille on voimassa kunkin valmistajan antama takuu. Takuuehdot ovat asiakkaan saatavilla valmistajan Internet-sivuilla tai pyydettäessä SLO:lta. Ne sisältyvät myös tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin. SLO ei vastaa valmistajan takuuehtojen täyttämisestä. Asiakas on velvollinen perehtymään niihin etukäteen ja hyväksyy ne tekemällä tilauksen.

Ellei valmistajan takuuta ole annettu, SLO vastaa 12 kuukauden ajan toimituspäivästä siitä, että tuote on olennaisilta ominaisuuksiltaan sopimuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaista. Takuu ei koske tuotteiden normaalia kulumista eikä lamppuja tai muita kulutustuotteita, joiden normaali käyttöikä on takuuaikaa lyhyempi. Takuu on voimassa, jos tuotetta on käytetty huolellisesti sen käyttötarkoituksen, asennus-, varastointi-, käyttö-, huolto- ym. ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Tuotteen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tuotteen takuuaikaa. Asiakkaan on esitettävä takuuvaatimus kirjallisesti takuuaikana välittömästi, kun vika on ilmennyt. SLO:lla on valintansa mukaan oikeus korjata tai vaihtaa virheellinen tai puutteellinen tuote tai antaa alennusta tuotteen hinnasta. SLO:lla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta tuotteiden virheistä ja puutteista eikä niiden aiheuttamista vahingoista.

11. Palautukset

Asiakkaan on tehtävä mahdolliset muistutukset 7 päivän kuluessa tavaran saapumisesta. Ilmoituksessa tulee mainita SLO:n tilausnumero ja lähetysluettelon numero. Palautuksesta on aina sovittava SLO:n asianomaisen myyjän kanssa. Tavara on palautettava 30 päivän kuluessa vastaanottopäivästä tavaran lähettäneeseen SLO:n varastoon. Palautettava tavara on vakuutettava ja palautusrahti maksettava palauttajan toimesta. Palautukseen on liitettävä lähetysluettelo palautettavasta tavarasta, josta tulee jokaisen toimituserän osalta ilmetä:

kenen kanssa asiasta on sovittu

palautuksen syy

oikea tavaranimike ja -määrä

SLO:n lähetteen tai laskun numero

Mikäli palautus ei johdu SLO:n virheestä, SLO hyvittää vain sellaisenaan myyntikelpoiset, alkuperäisessä pakkauksessa olevat tavarat. Hyvityksen määrä on asiakkaalta laskutettu hinta vähennettynä 25 %:lla, pienin maksettava hyvitys on 30 euroa.

Erikseen asiakasta varten hankitun tavaran tai asiakasta varten mitatun määrämittaisen kaapelin SLO ottaa palautuksena vastaan vain, jos toimitus ei vastaa tilausta ja virhettä ei voi korjata. Sopimatta palautettuja tai myyntikelvottomia tavaroita ei hyvitetä.

12. Kuluttajat

Asiakas on tietoinen ja ymmärtää, että osa SLO:n sähkötarvikkeista ja tuotteista on sellaisia, jotka saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Mikäli asiakas myy SLO:lta ostamiaan sähkötarvikkeita tai tuotteita kuluttajille on asiakkaan vastuulla ja asiakkaan huolellisesti varmistuttava siitä, että markkinoinnissa ja muuten ennen kaupantekoa sähkötarvikkeesta ja -tuotteesta, mukaan lukien käyttötarkoitus, asennus-, varastointi-, käyttö-, huolto- ym. ehdot ja ohjeet, on annettu riittävät ja tarpeelliset ohjeet kuluttajalle ja että ne ovat kulloinkin voimassaolevan Kuluttajansuojalain mukaisia. Ehtojen ja ohjeiden on oltava sellaisessa muodossa, että kuluttaja voi niitä vaikeuksitta käyttää. Tämä kuluttajakauppaa koskeva vaatimus koskee sekä verkkokauppaa tai muuta kauppaa asiakkaan toimipisteestä tai muutoin asiakkaan välityksellä. Tämän kohdan ja sen mukaisten velvoitteiden laiminlyöntiä pidetään kohdan 14 mukaisena olennaisena sopimusrikkomuksena.

13. Ylivoimainen este

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon SLO ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi SLO:lta uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, SLO:lla on oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhta jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta. Esteestä ja sen päättymisestä SLO:n on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti viipymättä.

14. Sopimuksen purkaminen ja korvausvastuu

Kumpikin osapuoli voi purkaa tämän sopimuksen kirjallisesti päättymään välittömästi toisen osapuolen konkurssin, selvitystilan, yrityssaneerauksen, maksukyvyttömyyden taikka muun maksukyvyttömyyteen rinnastettavan syyn vuoksi sekä toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, jos toinen osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on lähettänyt asiasta kirjallisen huomautuksen. Jos asiakas purkaa sopimuksen SLO:n vastuulla olevasta syystä, SLO korvaa sopimus-rikkomuksensa asiakkaalle aiheuttamat välittömät vahingot kuitenkin enintään 10 % sopimuksen kokonais-hinnasta. Kumpikaan osapuoli ei ole missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten tuotanto-tappioista, saamatta jääneestä tulosta tai odotetusta säästöstä.

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus pienentää luottorajaansa tai irtisanoa sopimus. Katsoessaan etujensa voivan vaarantua SLO:lla on myös oikeus vapaasti harkintansa mukaan muuttaa luottorajaa tai irtisanoa sopimus.

Asiakas vastaa verkkokaupassa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta. SLO ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista. SLO eikä Asiakas ole vastuussa toiselle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, jollei osapuoli ole aiheuttanut sitä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan.

SLO vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamista vahingoista tuotevastuulain mukaisesti. SLO ei vastaa muusta tuotteen aiheuttamasta vahingosta. Mikäli asiakas on laiminlyönyt sille kohdassa 10 asetetut velvoitteet, vastaa asiakas täysimääräisesti kuluttajille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja korvauksista. Mikäli SLO joutuu maksamaan kuluttajille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja tai korvauksia, sitoutuu asiakas korvaamaan ne yhtäläisesti ja täysimääräisesti SLO:lle. Asiakkaalla on ristiriitatilanteessa näyttövelvollisuus siitä, että kohdan 10 mukaiset velvoitteet on asianmukaisesti huolehdittu ja täytetty.

15. Riitojen ratkaiseminen

Sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Kun kanteen arvo on yli 10.000 euroa, on sopijaosapuolella oikeus saattaa riita Helsingissä kokoontuvan Suomen Keskuskauppa-kamarin välityslautakunnan nimeämän yhden välimiehen välimiesoikeudessa välimiesmenettelyssä sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. SLO:lla on kuitenkin aina oikeus periä kauppahintasaatavansa yleisessä alioikeudessa.

16. Projektikaupan erityisehdot

Projektikaupassa sovelletaan näiden SLO:n yleisten toimitusehtojen lisäksi seuraavia yleisiä toimitusehtoja:

  1. muut projektit NL 09 SLO:n yleisten myyntiehtojen ollessa pätemisjärjestyksessä ensisijaiset NL 09 ehtoihin nähden.

SLO Myyntiehdot ME18 2018 PDF

SLO Terms and Conditions of Sale ME18 2018 PDF

SLO Försäljningsvillkor ME18 2018 PDF

SLO Myyntiehdot ME18 Venäjä (RU) PDF